THÔNG TIN SINH VIÊN

Các thông tin dành cho sinh viên do các Phòng, Ban và Khoa Môi trường và An toàn giao thông cung cấp thường xuyên được cập nhật, sinh viên có thể theo dõi tại các Website sau:

Thông tin về tuyển sinh tại http://ts.utc.edu.vn/

Thông tin về đào tạo, học phí tại http://thongtindaotao.utc.edu.vn/

Thông tin chung về Trường, về chế độ chính sách tại http://utc.edu.vn/

Thông tin của Khoa tại http://tse.utc.edu.vn/

Thông tin hỗ trợ sinh viên tại http://hotrosinhvien.utc.edu.vn