CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Khoa là một tập thể vững mạnh với 06 Bộ môn, 60 Giảng viên trong đó có 02 Phó giáo sư, 16 Tiến sĩ và 39 Thạc sỹ. Hiện 09 Giảng viên đang làm NCS ở nước ngoài, 09 Giảng viên đang làm NCS ở trong nước.

Các phòng thí nghiệm (PTN) được trang bị hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu

-  06 PTN chuyên ngành;

-  01 PTN chuyên về Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tự động hóa quá trình và Robot công nghiệp;

-  01 PTN nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện tử-viễn thông;

-  Nhóm các phòng thí nghiệm được tài trợ bởi các doanh nghiệp (Mitsubishi, Microchip, Texas - Instruments).

BAN CHỦ NHIỆM KHOA