Thông báo về Học bổng 2 tuần tại Thụy Điển dành cho ứng viên tham gia Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật An toàn giao thông, tháng 3/2023