Sinh viên lớp Kỹ thuật môi trường thực hiện quan trắc ngoài hiện trường