Thông báo thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg