Thông báo hỗ trợ cước internet tốc độ cao cho sinh viên hệ đại học trong thời gian học trực tuyến