Sinh hoạt công dân-sinh viên đầu khoá 60 Khoa MT&ATGT