Thông báo tổ chức lớp học “Ứng dụng thuật toán năm 2017” phối hợp với SAMSUNG

1. Đối tượng tham gia lớp học:

   Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 (K55, K56, K57)

2. Kế hoạch giảng dạy:

  Nội dung giảng dạy: Theo đề cương của Samsung kết hợp với bài giảng môn Phân tích thiết kế thuật toán.

  Giảng viên: do các giảng viên khoa CNTT - Trường ĐHGTVT trực tiếp giảng dạy.

  Giám sát và đánh giá kết thúc khóa học: SVMC thực hiện.

3. Thời gian, địa điểm :

  Thời gian: Chiều thứ 7 hàng tuần từ ngày  09/09/2017 đến 16/12/2017.

  Địa điểm: phòng Samsung Lab - 401 nhà A4 Trường Đại học Giao thông Vận tải .

4. Đăng ký tham dự: Theo 2 hình thức sau:

   Đăng ký online tại: https://goo.gl/forms/9pBGFnAM4ahYYpOa2

   Thời hạn đăng ký: Chậm nhất 7/9/2017.

  Chi tiết xem trong file đính kèm