ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ với thời gian 4,5 năm (9 học kỳ) tương ứng 152 tín chỉ, hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên được cấp bằng kỹ sư.

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm đạt được sự tương thích giữa lý thuyết, thực tế và các công nghệ hiện đại. Nội dung thí nghiệm, thực hành, đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành và có thể thích ứng với môi trường làm việc ngay sau khi ra trường. Chương trình thực tập tốt nghiệp tại các công ty, và đơn vị sẽ giúp sinh viên tiếp cận với thực tế sản xuất cũng như làm quen với trang thiết bị công nghệ mới.

Các chương trình đào tạo bậc đại học gồm 02 ngành với 02 chuyên ngành sau:

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ
CHƯƠNG TRÌNH

1

Ngành Kỹ thuật Môi trường

52.52.03.20

 

1.1

Kỹ thuật Môi trường

52.52.03.20.01

File chương trình đào tạo

2

Ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông

52.51.01.04

 

2.1

Chuyên ngành Kỹ thuật An toàn giao thông

52.51.01.04.01

File chương trình đào tạo